Menu

Ochrana dat

Ochrana dat

Tato stránka uvádí zvláštní poznámky týkající se zpracování osobních údajů na našich internetových stránkách. Všeobecné poznámky o celkovém zpracování osobních údajů naší společností mohou být nalezeny zde.

1. Kdo je provozovatelem těchto stránek?

Osobní data získaná během využívání těchto internetových stránek jsou ukládána, zpracovávána a používána společností Cassella-med Pharma GmbH & Co. KG. V následujícím textu zkracujeme název společnosti na Klosterfrau. Klosterfrau nese odpovědnost právnické osoby ve smyslu Německého zákona na ochranu dat a současně nese odpovědnost poskytovatele ve smyslu zákona o telemédiích. Naše adresa a další detaily týkající se Klosterfrau mohou být nalezeny v autorské tiráži (impressum). Některé z našich webových stránek obsahují odkazy na stránky provozované dalšími poskytovateli. Za obsah takto zprostředkovaných stránek ani za dodržování ochrany dat během návštěvy těchto stránek neneseme žádnou zodpovědnost. Odkazy na stránky jiných poskytovatelů jsou vždy rozpoznatelné. Pokud máte pochybnosti: veškeré stránky provozované společností Klosterfrau obsahují odkaz na naši autorskou tiráž (impressum).

2. Jaký druh osobních údajů ukládáme?

V zásadě je možné navštívit naše webové stránky, aniž byste odhalili svou identitu. Nicméně u některých z našich nabídek vyžadujeme několik osobních detailů. To se týká například zasílání informačních materiálů, účasti v soutěžích o ceny nebo vyplňování osobních dotazníků. Ve všech těchto případech ukládáme pouze data týkající se přímo vás. Během vašich návštěv našich webových stránek ukládáme IP adresu vašeho počítače, neboť je to nezbytné k umožnění spojení vašeho počítače s vámi požadovanými stránkami. Zpracováváme informace o vámi navštívených stránkách na našem webu za účelem doplňování uživatelské statistiky; více se dozvíte pod odrážkou 5a.

3. Cíl zpracovávání osobních dat

Vaše osobní údaje využíváme zásadně za účelem udaným v době získání těchto údajů: příkladem může být přenos vámi žádaných informací, zpracování objednávek nebo účast v soutěžích o ceny. Pokud to není explicitně uvedeno a pokud jste neposkytli souhlas se zpracováním vašich osobních dat za daným účelem, pak nevyužíváme osobní údaje s cílem reklamy, výzkumu trhu nebo průzkumu veřejného mínění. Zpracováváme údaje týkající se vašich návštěv našich webových stránek a vašeho stahování našich elektronických novinek ve formě anonymní statistiky – a tedy bez osobních údajů.

4. Přenos osobních dat

Vaše osobní údaje zásadně neposkytujeme třetím stranám. Nicméně při vaší návštěvě našich webových stránek jsou zkrácený formát vaší aktuální IP adresy a údaje týkající se vašeho využití našich stránek předány společnosti Google za účelem vytvoření uživatelské statistiky. Více detailů týkajících se této otázky naleznete pod odrážkou 5a.
Externí poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají osobní údaje naším jménem v souladu s Německým zákonem na ochranu dat jsou smluvně vázáni k naplňování veškerých relevantních opatření ochrany dat. Evropští smluvní partneři nejsou zákony o ochraně dat vnímáni jako třetí strana.

5. Analýzy využití

a) používání našich internetových stránek

Za účelem optimálního rozvržení našich internetových prezentací analyzujeme využití našich internetových stránek návštěvníky. Pro tyto účely užíváme aplikaci Google Analytics, internetovou analytickou aplikaci provozovanou společností Google Inc., USA. Při návštěvě některé z našich internetových stránek je do vašeho počítače instalován a spuštěn program (Java-Script) ze serveru společnosti Google. Následně je do vašeho počítače uloženo cookie obsahující informace o vašem užívání našich internetových stránek. To zahrnuje název navštívené internetové stránky, čas a datum jejího navštívení a specifický identifikační kód generovaný vaším prohlížečem. Tyto informace jsou předány společnosti Google, jež je archivuje v počítačovém systému, jehož části jsou i mimo Evropu, především pak v USA. Rovněž jsou předávány technické detaily o vašem počítači jako je např. typ prohlížeče, operační systém a rozlišení obrazovky.

Společnost Google tyto informace zpracovává za účelem vyhodnocení vašeho využití našich internetových prezentací a dále k doplnění naší statistiky týkající se uživatelského chování všech návštěvníků včetně přibližného rčení jejich polohy a k zajištění dalších služeb spojených s provozováním internetových stránek a internetu. Během tohoto vyhodnocení uživatelského chování zůstává vaše identita skryta.

Kódy užívané společností Google na těchto internetových stránkách pracují v režimu „annymizelp()“. To znamená, že zpracování IP adresy probíhá pouze ve zkrácené podobě a proto neobsahuje přesné údaje o jednotlivé osobě. Vaše plná IP adresa je použita pouze pro přenos programového spojení a údajů ve vašem prohlížeči nezbytných k provedení analýzy; IP adresa není ani ukládána ani kombinována s dalšími údaji od společnosti Google. Při vyhodnocení uživatelského chování je používána vaše IP adresa v co nejkratší podobě. Z takto zkrácené podoby IP adresy není možné vztahovat údaje o užívání s vaší osobou. Totéž platí i pro analýzy uživatelského chování prováděné společností Google.

Současně tato stránka používá zprávy aplikace Google Analytics týkající se demografických charakteristik, jež využívá údaje z přidružených reklam společnosti Google, a údaje o návštěvnících stránek od třetích stran např. věk, pohlaví a zájmy). Tyto údaje nemohou být zpětně vztaženy ke konkrétní osobě a mohou být kdykoli deaktivovány nastavením obrazovky Display settings.

V případě, že nesouhlasíte s analýzou uživatelského chování během vašich návštěv našich internetových stránek, můžete si stáhnout doplněk pro váš prohlížeč na této stránce společnosti Google; aplikace podporuje všechny běžně dostupné prohlížeče. Po jeho stažení není spuštěn program (Java Script) požadovaný k zaznamenávání uživatelských dat a vaším prohlížečem nejsou ukládána analyzující cookies. – V případě, že všeobecně odmítáte ukládání prostředků cookies adekvátním nastavením vašeho prohlížeče, bude tak pravděpodobně deaktivována analýza vašeho uživatelského chování aplikací Google Analytics.

b) Využití našich novinek

Rovněž za účelem dosažení optimálního designu využíváme statistické údaje týkající se použití našich elektronických novinek. Například zaznamenáváme počet odběratelů novinek, kteří přílohu otevřeli a rovněž kolik z nich využilo odkazy na další webové stránky uvedené v našich novinkách. U těchto účtů zaznamenáváme odkazy v každém vydání novinek a každému odběrateli přidělen zvláštní identifikační znak, ačkoli neukládáme žádným způsobem údaje o souvislostech mezi těmito identifikačními znaky a emailovými adresami nebo ostatními daty identifikujícími odběratele. Statistické údaje týkající se našich novinek neobsahují žádné odkazy na fyzické osoby a nejsou námi v žádném případě využívány k oslovení specifických skupin odběratelů. – Jak popsáno, analyzujeme využití pouze v té míře, že odběratel souhlasí se zasíláním novinek ve formátu HTML. Novinky zasíláme v čistém textovém formátu, aniž bychom následně podnikali další analýzy.

6. Cookies

Cookies jsou neobjemné soubory ukládané do vašeho počítače během připojování na naše webové stránky. V případě, že se připojíte na další stránky na naší webové stránce kdykoli později, bude nám obsah těchto cookies předán.

a) HTTP cookies

Tato cookies se ukládají v souboru do vašeho webového prohlížeče. Některé z těchto cookies obsahují informace o vaší poslední návštěvě jakékoli z našich webových stránek a současně arteficiálně vytvořený identifikační kód, jenž umožňuje přibližný odhad počtu nových a opakovaných návštěvníků stránek. Tyto informace předáváme společnosti Google za účelem statistických analýz. Více detailů o těchto cookies a o možnostech, jak zabránit jejich ukládání, naleznete pod odrážkou 5a. Příležitostně využíváme cookies pro průzkum mínění návštěvníků našich webových stránek k rozpoznání vícečetné účasti v průzkumu. Současně to však znamená, že nevyžadujeme od vás další údaje v dalších formulářích, pokud jste tato data již dříve vyplnili jinde.

Klosterfrau nekombinuje data ukládaná v cookies s ostatními daty v jakékoli podobě, jež by nám umožňovala odhalit vaši identitu.

Abyste zabránili ukládání http-cookies, máte možnost změnit nastavení vašeho internetového prohlížeče. I poté budete mít nadále možnost používat naše webové stránky. Ukládaná cookies je možné vymazat jednorázově. Detaily tohoto postupu naleznete v souboru nápovědy vašeho prohlížeče.

b) flash cookies

Tato cookies, rovněž zvaná lokální sdílené objekty (local shared objects) se neukládají do vašeho internetového prohlížeče, ale spíše ve formě souboru do vašeho přehrávače. Pokud vůbec využíváme tento typ cookies, pak obsahují pouze stránky, které jste naposledy navštívili. Nevyhodnocujeme obsah. Tato cookies se ukládají do vašeho počítače pouze za účelem urychlení načítání stránek při jejich další návštěvě.

7. E-pohlednice a doporučení článků

Pokud chcete někomu zaslat naši elektronickou pohlednici, ukládáme emailovou adresu a jméno, jež uvedete v kolonce odesílatele i příjemce, jakož i zadaný text zprávy. Na adresu příjemce zasíláme email, jímž ověřujeme čas a datum odeslání a jednoznačnou webovou adresu (URL), na níž může být vámi věnovaná elektronická pohlednice vyvolána při připojení na World Wide Web. Email obsahuje vámi zadané jméno odesílatele a emailovou adresu odesílatele. Veškeré údaje získané námi při užívání služby elektronických pohlednic (jak údaje o adresách tak zasílané zprávy) mažeme během 24 hodin poté, co byla elektronická pohlednice otevřena, anebo nejpozději za 10 dnů po odeslání elektronické pohlednice. Během období skladování jste chráněni před neoprávněným přístupem.

Pokud někomu dalšímu doporučujete článek z našich webových stránek, probíhá celý proces velmi obdobně jako s elektronickými pohlednicemi. Jediným rozdílem je, že vámi vloženou zprávu zasíláme přímo emailem, jenž obsahuje odkaz na vámi doporučované webové stránky.

V případě odesílání elektronických pohlednic či odkazů na naše články nekontrolujeme ani správnost emailových adres ani souhlas zadaný daným odesílatelem či příjemcem. Za zajištění možnosti odeslání vámi zadaného obsahu na vámi udané adresy je zodpovědný pouze odesílatel. Doporučení našich článků, elektronických pohlednic a přidružených emailových zpráv probíhá nekódovaně.

8. Co můžete učinit pro omezení zpracování vašich údajů?

Vámi původně udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Kdykoli můžete zrušit odběr elektronických novinek společnosti Klosterfrau při aktivaci odkazu obsaženého v každém jejich vydání. Rovněž můžete všeobecně zabránit použití vašich údajů za účelem reklamy. V tom případě pouze zašlete zprávu na naši kontaktní adresu uvedenou níže. Pokud chcete ukončit statistické zpracování vašich návštěv našich stránek, pak prosím čtěte dále pod bodem 5a.

9. Bezpečnost

Vaše osobní údaje jsou ukládány v bezpečném operačním rozhraní společnosti Klosterfrau, kde jsou přístupné pouze oprávněným odborům. Vámi sdělená data v online-aplikaci se předávají v kódované podobě; nicméně údaje předávané mezi vaším počítačem a naším internetovým serverem jsou zpravidla nekódované.

10. Informace a opravy

Na vyžádání vám kdykol poskytneme informace o tom, zda jsme o vaší osobě uložili nějaké údaje a pokud ano, pak i jejich obsah. Samozřejmě opravíme jakékoli chybné údaje. Pokud žádáte tyto informace či opravy, pak se prosím obraťte na náš odbor ochrany dat. Adresu naleznete pod odrážkou „Kontakt“.

11. Revize této deklarace o ochraně dat

Může nastat situace vyžadující revizi našeho nastavení bezpečnosti a ochrany dat (např. v důsledku technického pokroku). V těchto případech bude rovněž revidována tato deklarace o ochraně dat. V současnosti je platná tato verze deklarace.

12. Kontakt

Pokud chcete odvolat vámi udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů anebo pokud si přejete ukončení zpracování vašich údajů za účelem reklamy či výzkumu trhu, pak prosím zašlete emailovou zprávu nebo poštovní zprávu na následující adresu:

Cassella-med Pharma GmbH & Co. KG
Internet Coordination Department
50606 Kolín
Německo
E-Mail: dialog@klosterfrau-service.de

Pokud máte jakékoli otázky nebo návrhy týkající se ochrany dat společností Klosterfrau, pak se prosím obraťte na:
Cassella-med Pharma GmbH & Co. KG
Data Protection Office
50606 Kolín
Německo

E-Mail:datenschutz@klosterfrau.de

Poslední aktualizace: 02.05.2017